ALGEMENE VOORWAARDEN GRANNY’S SPOON

 

TOEPASSINGSGEBIED

§  De offertes van, bestellingen aan en leveringen door BV Catalys (ondernemingsnummer BE 0668.403.046), het bedrijf achter het merk Granny’s spoon, (hierna “de verkoper” genoemd) ten opzichte van kopers worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, behoudens voorafgaande en schriftelijke afwijkingen.

§  Als “koper” wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Granny’s spoon in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

§  Door het plaatsen van een bestelling via mail naar info@grannysspoon.be aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op www.grannysspoon.be.

§  Granny’s spoon is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper  zonder instemming van de koper.

§  Andere voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover de verkoper deze voorafgaandelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

§  Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zou(den) zijn, heeft deze nietigheid geen enkel gevolg op de geldigheid van de andere bepalingen.  

§  De verkoper behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

 

OVEREENKOMST EN PRIJZEN

§  De overeenkomst met de verkoper komt slechts tot stand nadat de verkoper de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.

§  De prijzen van de verkoper vermeld op offertes, in prijslijsten en facturen zijn, behoudens andere vermelding, ex works (af fabriek), in euro en inclusief BTW.

 

LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

§  De levering vindt plaats op het door de koper aangegeven adres.

§  De leveringstermijn is voorzien binnen de week (7 kalenderdagen) na de aanvaarding van de bestelling door de verkoper tenzij anders overeengekomen.

§  Alle leveringen gebeuren op kosten van de koper. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld.

§  De verkoper kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de leveringen die het gevolg zijn van overmacht of vreemde oorzaak.  Onder overmacht wordt bijvoorbeeld (niet-limitatief) verstaan: staking, oorlog, lock-down, oproer, mobilisatie, epidemie, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering  van grondstoffen door leveranciers om welke reden ook als daar o.m. zijn staking, faillissement,  tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, weersomstandigheden, enz..

 

OVERDRACHT VAN RISICO EN TRANSPORTKOSTEN

§  Het risico gaat over op de koper van zodra de zending wordt overhandigd aan de (eerste) persoon die het transport verricht of van zodra de zending is vertrokken uit de opslagplaats van de verkoper om te worden verzonden aan de koper.  De goederen worden getransporteerd op risico van de koper.  Dit artikel is ook van toepassing indien de verkoper de transportkosten draagt.

§  Het is de verantwoordelijk van de koper om de aangekochte diepvriesproducten te bewaren bij een temperatuur van maximum -18°C. Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de koper om het diepvriesproduct niet terug in te vriezen indien deze opgewarmd is tot een temperatuur warmer dan -15° C.

 

GEBREKEN IN DE LEVERING

§  Zichtbare gebreken, evenals niet-conforme leveringen (hierin begrepen onvolledige leveringen) dienen binnen de zeven (7) werkdagen na de levering per mail aan de verkoper te worden gemeld, met nauwkeurige opgave van de klacht, bij gebreke waarvan de levering als conform wordt beschouwd en de goederen als in perfecte staat ontvangen.  Dit vermoeden van conformiteit geldt eveneens indien de koper de goederen in gebruik heeft genomen of laten nemen, verkocht, bewerkt of verwerkt.  Verborgen gebreken dienen uiterlijk 7 dagen na ontdekking ervan te worden gemeld en de koper verbindt er zich toe een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken in te stellen binnen de  maand na ontdekking ervan, beide op straffe van verval. Dit gelet op de beperkte houdbaarheid van het product.

§  Indien aan al deze voorwaarden is voldaan en de klacht gegrond wordt bevonden, verbindt de verkoper zich er toe de gebrekkige goederen te vervangen door nieuwe goederen.  De koper kan in geen geval andere aanspraken maken dan deze hierboven vermeld.  Worden derhalve uitgesloten : prijsvermindering en schadevergoeding (van welke aard ook en zowel voor directe als indirecte schade).

 

TERUGZENDINGEN VAN GOEDEREN

Terugzendingen van goederen zijn niet toegestaan gezien het een bevroren product betreft.

 

BETALING

§  De betaling kan op twee manier gebeuren:

§  bij de levering via Bancontact (verkopen zonder factuur)

§  via overschrijving na ontvangst van de factuur via mail, ten laatste op de vervaldatum vermeld op de factuur

§  De verkoper is gerechtigd betalingen van de koper eerst aan te rekenen op de oudste openstaande schulden (met inbegrip van intresten en kosten), ongeacht of de koper zijn betaling wenst aan te rekenen op andere openstaande schulden. De verkoper is daarenboven gerechtigd betalingen van de koper eerst aan te rekenen op de intresten, conventionele schadevergoedingen en eventuele andere vergoedingen die deze op grond van andere openstaande schulden verschuldigd is aan de verkoper.

§  Ingeval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling :

§  een verwijlintrest per jaar verschuldigd gelijk aan 1 % per maand en dus 12 % op jaarbasis, en dit vanaf de factuurdatum, berekend van dag tot dag;

§  een forfaitair schadebeding verschuldigd van 10% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 75 euro. Dit schadebeding dekt niet de kosten verbonden aan de invordering zelf;

§  Ten laste van de koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Granny’s spoon, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

§  De overeenkomst tussen de verkoper en de koper wordt beheerst door het Belgisch recht.

§  De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen de verkoper en de koper is op de maatschappelijke zetel van de verkoper (BV Catalys, Van Trierstraat 26, 2018 Antwerpen, België).

§  Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen de verkoper en de koper behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Antwerpen (België).